1. ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next

กรมสบส.และสบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จ.เชียงราย

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมชี้แจงงานสุขภาพภาคประชาชานและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 1 จ.เชียงราย ประจำปี 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศุภชัย กันทาใจ หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และคณะ ร่วมชี้แจงงานสุขภาพภาคประชาชานและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561 ณ โรงแรม ทีค..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน จ.น่าน ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 เชียงใหม่ โดยนายศุภชัย กันทาใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1875898082428598?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.1 เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ของ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/boat.ksb/posts/10211341042338603?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมสรุปผลการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังการสรุปผลการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี ด้านการบริหารพัสดุ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการประชุม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินระบบการควบคุมภายใน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมการขับเคลื่อนวิชาชีพนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการพัฒนาบทบาทในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนวิชาชีพนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการพัฒนาบทบาทในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561" โดยมีนายศุภชัย กันทาใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้กับ อสม. ในการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้กับ อสม.ชูชาติ พูลทอง ในการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับชาติ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน โดยมีนายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยนายถาวร ขาวแสง..

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"ศึกษาดูงาน ณ บ้านเรียนรู้ ชุมชนริมน้ำจันทบูร..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1860677553950651?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน ปี 2561”

วันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน ปี 2561" โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังภาคีเครือข่ายจาก โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลพระยุพราชปัว จ.น่าน

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1850140225004384?pnref=storyเครดิตภาพ ... ฝ่ายโสตฯ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมศึกษาดูงานกับกองสุขภาพระหว่างประเทศ พื้นที่ต้นแบบรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมศึกษาดูงานกับกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรม สบส. ในพื้นที่ต้นแบบรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ "โรงเรียนไทยโอเอซิส สปา จังหวัดเชียงใหม่" เพื่อ Retreat ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน/สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน/สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561 โดยมีนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 เป็นประธาน พร้อมทั้งนายพรเทพ ล้อมพรม กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ และ สสจ.แม่ฮ่องสอน ลงเยี่ยมสำรวจพื้นที่จัดตั้งสุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ จ.แม่ฮ่องสอน

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงเยี่ยมสำรวจพื้นที่จัดตั้งสุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของชุมชน พร้อมประชุมหารือการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานฯบ้านโกแประ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1847777265240680

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวย สบส. เขต 1 พร้อมด้วยนายกำพล ใหลมา รองผอ.สบส.เขต 1 เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ดำเนินการจัด "การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 - 12 และสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านบริการสุขภาพ 1 - 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ…

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัด "การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 - 12 และสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านบริการสุขภาพ 1 - 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข" โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร..

อ่านต่อ

กรม.สบส. โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมทีมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่

วันที่ 17 มกราคม 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมโดย อ.ศิริชัย ชละเอม พร้อมด้วยคณะจากกองวิศวกรรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมทีมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สบส.เขต 1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบฯ ณ โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1841142009237539?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ สบส.เขต 11 จ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สบส.เขต 12 จ.สงขลา การประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เขต 12 จังหวัดสงขลา ในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม สบส.เขต 1 เขต 11 และเขต 12..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเลื่อนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเลื่อนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอวัน ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ภาพประกอบ :..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมวิศวกรรมความปลอดภัย เข้าตรวจเยี่ยมวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภาพประกอบ : https://www.facebook.com/Racha.iorangeza/posts/1834537726564634?pnref=story

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมมอบของขวัญวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 การประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 เป็นประธาน ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ภาพประกอบ..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ ประชุมกำหนดรูปแบบการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามเป้าหมายของกรมฯ ปี 2561

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 เป็นประธาน  "การประชุมกำหนดรูปแบบการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามเป้าหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ" เพื่อนำนโยบายในการพัฒนาและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัย (วัยทำงาน วัยเด็ก และวัยสูงอายุ) สู่การกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในปี..

อ่านต่อ

สบส.เขต 1 จ.เชียงใหม่ จัดการประชุมการจัดทำแผนการเรียนรู้ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการเรียนรู้ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์" โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 เป็นประธาน และนายวิทยา ใจวิถี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนการเรียนการสอนฯ พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่..

อ่านต่อ
next
prev
  1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
  2. ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง/ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
  3. ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)/ราคากลาง
Prev Next

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลสรุปการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ฝ่ายงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่     {tab เม.ย. 2560} ดาวน์โหลดข้อมูล รอบเดือน เมษายน 2560 {tab มี.ค. 2560} ดาวน์โหลดข้อมูล รอบเดือน..

อ่านต่อ
Prev Next

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม  1. ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุง  2. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานฯใหม่ http://do1.new.hss.moph.go.th:8080 > ข่าวประกาศราคา/จัดซื้อจัดจ้าง   

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2. เอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ตารางแสดงราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่  1. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ จำนวน 9 ตำแหน่ง  2. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง  3. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  4. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ตำแหน่ง  5. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติด้านธุรการ จำนวน 2..

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รอบเดือน สิงหาคม 2560  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์      รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ราคากลาง      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ

รอบเดือน สิงหาคม 2560  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ      เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) (มีระบบฟอกอากาศ) มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู     ..

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ

 ดาวน์โหลดที่นี่ ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 ลงนาม..

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ

ดาวน์โหลด 1.เครื่องวัดแรงดันแบบละเอียด พร้อมชุดปรับแรงดันละเอียด 2.เครื่องวัดแรงดัน 3.เครื่องสร้างอุณหภูมิสำหรับทดสอบ/สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ 4.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบละเอียด 5.เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 6.ชุดทดสอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 7.เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 8.ชุดเครื่องมือช่างสำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิก 9.เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น 10.เครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซ 11.ชุดเอาท์เลทออกซิเจน 12.ชุดเอาท์เลทแอร์ 13.นาฬิกาจับเวลา 14.เครื่องวัดความเร็วรอบ 15.เครื่องวัดวิเคราะห์เครื่องช่วยหายใจ 16.เครื่องวัดวิเคราะห์เครื่องจี้ไฟฟ้า 17.กล้องถ่ายภาพความร้อน 18.เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ดาวน์โหลด ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อ่านต่อ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10ปี 20ปี และ 30ปี

สอบราคากลางเข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 ตังแต่เวลา 09.00..

อ่านต่อ
next
prev

 weblink

16-1-2561 15-32-41

messageImage 1513753825798

Smart 61

thaiphc

ges 1

facebook